แสดงนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานวิชาการ วันที่ 11-14 ก.ค.2560

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานวิชาการของศูนย์ฯ ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2560