ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15” ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ มีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคนิทัศน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 250 คน มาจากหน่วยงานราชการ เอกชน ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีผู้นำส่งผลงานภาคบรรยายจำนวน 54 เรื่อง และภาคนิทัศน์จำนวน 76 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 130 เรื่อง