ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานวิชาการ วันที่ 12-16 มิ.ย.2560

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานวิชาการของศูนย์ฯ ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560