ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการในงาน CAMA 2017

ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เข้าร่วมประชุมวิชาการในงาน XII International Controlled & Modified Atmosphere Research Conference (CAMA 2017) ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2560 ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ และนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ EFFECTS OF HIGH CARBON DIOXIDE CONCENTRATION ON QUALITY AND POSTHARVEST DISEASE CONTROL OF STRAWBERRIES โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการหลวง