คณะอนุกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

คณะอนุกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560