การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2560

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ กะตะ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็น และรับทราบปัญหาในการดำเนินงาน เพื่อนำปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น