การฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 64 หลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน" 13-14 ม.ค.2559

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 2134 ครั้ง
Print Friendly and PDF
การฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 64 หลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน" 13-14 ม.ค.2559

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดฝึกอบรมในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 64   หลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน"  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงหลักเบื้องต้นในด้านสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนและนำแนวคิดได้ไปปรับใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระหว่างวันที่ 13-14  มกราคม  2559 

ประมวลภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 64   หลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน" 13-14 ม.ค.2559
การฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 64   หลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน" 13-14 ม.ค.2559
การฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 64   หลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน" 13-14 ม.ค.2559
การฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 64   หลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน" 13-14 ม.ค.2559
การฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 64   หลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน" 13-14 ม.ค.2559
การฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 64   หลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน" 13-14 ม.ค.2559
การฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 64   หลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน" 13-14 ม.ค.2559