การฝึกอบรม Vegetable Postharvest Technologies

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผู้ชม : 1327 ครั้ง
Print Friendly and PDF
การฝึกอบรม Vegetable Postharvest Technologies

คณาจารย์และนักวิจัยสังกัดศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้เข้าร่วมอบรมชาวต่างชาติจากศูนย์พืชผักโลก ภูมิภาคเอเชีย (AVRDC Research and Training Station Kasetsart University) จำนวน 13 คน ในหัวข้อ “Vegetable Postharvest Technologies” ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2558 โดยเป็นการเพิ่มเติมความรู้ทางด้าน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผัก เช่น ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ คุณภาพและมาตรฐานของผลิตผล การควบคุมโรคและแมลง และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาและปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน

ประมวลภาพกิจกรรม

การฝึกอบรม Vegetable Postharvest Technologies
การฝึกอบรม Vegetable Postharvest Technologies
การฝึกอบรม Vegetable Postharvest Technologies
การฝึกอบรม Vegetable Postharvest Technologies