บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การวางแผนการตลาดน้ำมันหอมระเหยในธุรกิจสปา

โดย : ณัฐสินี สุริยเรืองศิริ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2550 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ