บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การใช้เจลว่านหางจรเข้และ sucrose fatty acid ester เคลือบผิวชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

โดย : จิตตา สาตร์เพ็ชร์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ