บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

รูปแบบตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง สำหรับอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งส่งออกในประเทศไทย

โดย : สตาวุฒิ วิบูลย์อุทัย วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ