บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดส่งออกลูกประคบสมุนไพรของไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น แคนาดา และออสเตรเลีย

โดย : รัตนภรณ์ แซ่ลี้ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2548 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ