บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาการอบแห้งชิ้นมันสำปะหลังเพื่อการผลิตแป้งดิบโดยใช้เทคนิคการอบแห้งแบบไหลผ่าน

โดย : ไพศาล ศุภิรัตนกุล วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2547 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ