บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการเก็บรักษาเห็ดเป๋าฮื้น (Pleurotus cystidiosus O.K.Miller)

โดย : ธันยาภรณ์ บุญโพธิ์แก้ว วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2553 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ