รายชื่องานวิจัย Durable Crops > อื่น ๆ

ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ตระกูล
1 guayule Parthenium argentatum Asteraceae
2 ซันโช๊ค, แก่นตะวัน (sunchoke, Jerusalem artichoke) Helianthus tuberosus Asteraceae
3 มันสำปะหลัง (cassava, tapioca) Manihot esculenta Euphobiaceae
4 ยางพารา (para rubber, rubber tree) Hevea brasiliensis Euphobiaceae
5 ยาสูบ (tobacco) Nicotiana tabacum Solanaceae
6 ยูคาลิปตัส (eucalyptus, gum) Eucalyptus sp. Myrtaceae
7 หญ้า/ เมล็ดพันธุ์หญ้า (grass/ grass seed) - -
8 อ้อย (sugarcane) Saccharum officinarum Poaceae
9 อื่นๆ (others) - -