รายชื่องานวิจัย Durable Crops > พืชน้ำมัน (Oily plant)

ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ตระกูล
1 wax weed, cuphea Cuphea spp. Lythraceae
2 annatto, achiole, orellana Bixa orellana Bixaceae
3 งา (sesame) Sesamum spp. Pedaliaceae
4 งาขี้ม้อน (perilla) Perilla frutescens Lamiaceae
5 ทานตะวัน (sunflower) Helianthus spp. Asteraceae
6 ปาล์มน้ำมัน (oil palm) Elaeis spp. Arecaceae
7 ละหุ่ง (castorbean) Ricinus communis Euphorbiaceae
8 สบู่ดำ (physic nut, Barbados nut) Jatropha curcas Euphorbiaceae
9 อื่น ๆ (others) - -