รายชื่องานวิจัย Perishable Crops > ไม้ผล

ชื่อสามัญ : ลางสาด (langsat)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lansium domesticum

ตระกูล : Meliaceae

เลือกกรรมวิธีเพื่อแสดงงานวิจัย