ภาคีสถาบันอุดมศึกษาและวิจัย

หมวดหมู่ : แนะนำศูนย์ฯ
Print Friendly and PDF

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นศูนย์รวมบุคลากรด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวชั้นนำของประเทศ มีห้องปฎิบัติการที่มีความพร้อม มีอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ร่วมดำเนินการได้แก่

มหาวิทยาลัยแกนนำ

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยร่วม

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี