คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology Innovation Center)
ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

ประธานกรรมการ
ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช

ศาสตราจารย์ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช

กรรมการ
เฉลิมชัย วงษ์อารี

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี

กรรมการ
สมโภชน์ สุดาจันทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ สุดาจันทร์

กรรมการ
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

กรรมการและเลขานุการ