การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร” ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร” ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.2561


Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety)” ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่

  • ความปลอดภัยด้านอาหาร
  • คุณภาพ มาตรฐานคุณภาพของผลิตผลและเทคโนโลยีพลาสมา
  • การใช้เทคโนโลยีพลาสมาในการลดการปนเปื้อนเชื้อสาเหตุโรคพืช
  • การลดสารเคมีตกค้างในผลิตผลด้วยเทคนิคออกซิเดเชน
  • เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาและการวางจำหน่าย
  • เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิของผลิตด้วยระบบสุญญากาศ
  • การวิเคราะห์คุณภาพผลไม้ด้วยเทคนิค NIRs
  • สรีรวิทยาของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
  • การจัดการผลิตผลทางการเกษตรในโรงคัดบรรจุ
  • การจัดการศัตรูรุกรานในโรงคัดบรรจุ

พร้อมกันนี้ยังได้มีการเข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารคัดบรรจุ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอีกด้วย