ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16


ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16” (Postharvest Technology Conference 2018) ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมีหัวข้อการประชุมวิชาการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

  • Postharvest Safety
  • Postharvest Biology
  • Postharvest Logistics
  • Postharvest Machinery

มีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคนิทัศน์ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 300 คน จากหน่วยงานราชการ เอกชน ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ มีผู้นำเสนอผลงานรวมทั้งสิ้น 140 เรื่อง