ทางเลือกใหม่ในการกำจัดโรคและแมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

ทางเลือกใหม่ในการกำจัดโรคและแมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ


โดย …รศ. ดร. สุชาดา เวียรศิลป์ ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ ดร.แสงทิวา สุริยงค์ ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง