การประยุกต์ใช้รังสีอินฟราเรดในการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร

การประยุกต์ใช้รังสีอินฟราเรดในการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร


โดย .. ดร.จักรมาส เลาหวณิช
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม