รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. สมนึก ชูศิลป์

วุฒิศึกษา :
M.S. (Farm Machiney), The University of Manitoba, Canada
สังกัด :
วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
Agricultural Machinery, Agricultural Process Engineering
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Machinery (Equipment Development and Improvement)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-4336-2148