รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. วินิต ชินสุวรรณ

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Farm Power and Machiney), University of Minnesota, USA
สังกัด :
วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
Agricultural Machinery
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Machinery (Equipment Development and Improvement)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-4320-2597