รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ดร. ปาริชาติ เบิร์นส

วุฒิศึกษา :
Ph.D.(Molecular Virology) Queensland University of Technology, Australia
สังกัด :
กลุ่มวิจัยด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Plant Molecular Biology
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-2579-0113 ต่อ 3700