รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : นาง นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง

วุฒิศึกษา :
M.S.(Agriculture) in Plant Pathology, Kasetsart U., Thailand
สังกัด :
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Pre and Postharvest diseases of tropical fruit and biological control
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-3435-1399