รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ดร. รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล

วุฒิศึกษา :
Dr. of Agri. Sc.(Pesticide Degradation in Soil through Chemical and Biological Processes) / Nagoya U, Japan
สังกัด :
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Organic agriculture/ Farm waste utilization/ Pesticide degradation
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
อีเมล :
[email protected], [email protected]
โทรศัพท์ :
0-3428-1090