รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ

วุฒิศึกษา :
M.Eng. (Engineering Management) / Naresuan University, Thailand
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Supply chain management/ Operations research/ Mathematical model in production planning
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Machinery (Equipment Development and Improvement)
อีเมล :
[email protected], [email protected]
โทรศัพท์ :
-