รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ดร. วงศ์ผกา วงศ์รัตน์

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Chemical Engineering) / University of Waterloo, Canada
สังกัด :
วิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Process System Engineering (modeling simulation, control and optimization)
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Logistics (Handling Protocol, Storage Conditions, Packaging Material & Design)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-3438-1098 ต่อ 3522