รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร. รังสินี โสธรวิทย์

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Biological and Agricultural Engineering) / U of California, Davis, USA
สังกัด :
วิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Biodegradable and Edible Films and Coatings
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-3428-1098