รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : รศ. วิชา หมั่นทำการ

วุฒิศึกษา :
M.Eng. (Agricultural Machinery and Management) / Asian Institute of Technology (ATT), Thailand
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Agricultural Engineering, Agricultural Machinery
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Machinery (Equipment Development and Improvement)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-3435-1896