รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Biological and Agricultural Engineering) / U of California, Davis, USA
สังกัด :
วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Non-destructive engineering for fruit and vegetable
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Machinery (Equipment Development and Improvement)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-3435-1896