รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Horticulture) , Oregon State University , United States Of America
สังกัด :
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Physiology and Postharvest of Horticulture, Postharvest Diseases of Horticulture
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
053-944031