รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. เกวลิน คุณาศักดิ์ดากุล

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Biotechnology), Chiang Mai University, Thailand
สังกัด :
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Applied Plant Tissue Cullture for Plant Pathology, Plant Protoplast Technology, Plant Viral Diseases
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
053-944024