รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. เพ็ญศิริ ศรีบุรี

วุฒิศึกษา :
PhD (Agricultural Biochemistry), Nottingham Univ., UK Post-Doc (Ecological Polymer Chemistry), Kanazawa Institute of Technology, Japan
สังกัด :
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Starch Technology, Food Biochemistry, Biodegradable Polymer
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
053-943341-5