รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. อรอุมา เรืองวงษ์

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Plant Pathology) 2555 National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan
สังกัด :
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
โรคพืช การควบคุมโดยชีววิธี
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
053-944031 ต่อ 111