รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. กิตติพงษ์ ลาลุน

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Agricultural Machinery Engineering) Khon Kaen University, Thailand
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
Agricultural Machinery, Energy
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Machinery (Equipment Development and Improvement)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-4336-2148