รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

วุฒิศึกษา :
Dr.Ing.(Production and Processing of Vegetable Raw Materials) ENSAT. Ecole Nationale Superieure Agronomique de Toulouse
สังกัด :
สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ :
Thermal processes such as thermal application of solar energy, drying and storage of food and cereal grains
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Logistics (Handling Protocol, Storage Conditions, Packaging Material & Design)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
02-470-8624