บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของระยะการเจริญเติบโตและการแปรรูปต่อปริมาณ 6-gingerol สมบัติการต้านออกซิเดชันและสมบัติการต้านจุลินทรีย์ของขิง (Zingiber officinale)

โดย : ธิดารัตน์ พีรภาคย์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2554 จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ