บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาดัชนีคุณภาพและการทำอายุการเก็บรักษาของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคเพื่อการส่งออก

โดย : อรุณี พูลมี วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2553 จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ