บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์กำจัดแมลงในข้าวเปลือกโดยใช้รังสีอินฟราเรด

โดย : ประดิฐ รามัชฌิมา วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาเอก ปีที่จบ : 2554 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ