บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ภาวะรกค้างและการพัฒนาของฟอลลิเคิล : ผลของการเสริมไขมันพืชในอาหารข้นต่อการทำงานของรังไข่ และสุขภาพของมดลูกในโคนมแรกคลอด

โดย : อัครพล บุญโสม วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2552 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ