บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนากระบวนการทำแห้งแครอทแบบใช้ลมร้อนและแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบความร้อน

โดย : จิระนันท์ วงศ์วทัญญู วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2552 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ