บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของ hexanal ต่อการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของลำไยที่เกิดจากเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae

โดย : พรทิพย์ ถาวงค์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาเอก ปีที่จบ : 2553 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ