บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของเบดดูดความชื้นของแข็งเพื่อการดูดซับและรีเจเนเรชันในการเป่าอากาศของเมล็ดพืชในถังเก็บ

โดย : Bui Ngoc Hung วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาเอก ปีที่จบ : 2551 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ