บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของกำลังความถี่วิทยุขนาดต่างๆ ต่อการตอบสนองของด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) และคุณภาพของข้าวโพด

โดย : วีรยุทธ ใฝ่กระจายเพื่อน วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2554 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ