บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การป้องกันการเน่าเสียที่เกิดจากจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในเห็ดยานางิและเห็ดนางรมดอยโดยใช้แคลเซียมคลอไรด์

โดย : ศราวุฒิ ปิงเขียว วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2554 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ