บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของการเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิต่ำและวิธีการบรรจุที่มีต่อคุณภาพดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่สีชมพู (Curcuma alismatifolia cv. Chiang Mai Pink)

โดย : กุลภัทร ยิ้มพักตร์ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2552 จาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ