บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นสารช่วยควบคุมการปลดปล่อยตัวยาแบบตอกโดยตรงในรูปแบบยาเม็ดออกฤทธิ์นาน

โดย : พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาเอก ปีที่จบ : 2553 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ